1

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้สนับสนุนโครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ (คิดดีไอดอล สื่อดีมีไอเดีย) เปลี่ยนสังคมด้วยพลังสื่อคนรุ่นใหม่ โดยกลุ่มละครมาหยา ศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ องค์กรสาธารณประโยชน์ ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ เป็นเวทีถอดบทเรียน ของคนรุ่นใหม่ที่ได้ร่วมผลิตสื่อสร้างสรรค์ ในรูปแบบสื่อสารคดี หนังสั้น และโฆษณาสั้น ผ่านประเด็นสุขภาวะปัญหาในพื้นที่ ประเด็นปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด) ประเด็นเท่าทันสื่อ และประเด็นท้องไม่พร้อมคุณแม่วัยใส และสื่อสารชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการในชุมชน ด้วยพลังของเด็กและเยาวชนกว่า 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา โดยมีกลุ่มเยาวชน นิสิตและนักศึกษา 20 ทีมในพื้นที่ภาคใต้ ที่กระจายตัวในพื้นที่ภาคใต้กว่า 60 คน และขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายกว่า 2,000 คน พร้อมสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์และสื่อร่วมสมัย เวทีถอดบทเรียน ของคนรุ่นใหม่ จึงเป็นการเรียนรู้จากต้นทาง ระหว่าง และปลายทางสู่การเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้จากการสื่อสารในชุมชน พร้อมจัดเวทีเวทีแลกเปลี่ยนสื่อสารสาธารณะ ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น ถนนนครนอก ในพื้นที่ตลาดสองเล ของสงขลามหาสนุก

          นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดได้กล่าวถึง ความพร้อมของจังหวัดสงขลาสู่การขับเคลื่อนพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ ในสงขลามหาสนุก และแสดงความยินดีกับคนรุ่นใหม่ที่ใช้สื่อในการร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชน พร้อมการกล่าวต้อนรับจากครูสืบสกุล ศรีสุข ภาคีคนรักเมืองสงขลา และ ดร.มูอัสซัล บิลแสละ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปัตตานี โดยมีอาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ได้มอบรางวัลแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ร่วมในกิจกรรมครั้ง ถือเป็นการร่วมขับเคลื่อนให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ในการสร้างสื่อผ่านสื่อสุขภาวะ โดยเยาวชนร่วมคิดสร้างสรรค์สื่อ สู่การมองปัญหาสภาพจริงในพื้นที่และสู่การปฏิบัติการสื่อสารในพื้นที่ปฏิบัติการชุมชน พร้อมกับการทำหน้าที่ของ “พลเมืองที่ดี” ตระหนักรู้ รับรู้ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ที่เรียกว่า 3ดี คือ สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี เพื่อให้เกิดเป็น “นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ” (Creative Communication for Health) ของภาคใต้ ต่อไป

สื่อมัลติมีเดีย